Logo

ogloszenia300x100

fotogaleria300x100

par zesp synod300x100

kontakt300x100

MISJE DZISIAJ, NR 6 (2004) STR. III i IV

MISYJNY DUCH W PARAFII BRZOZOWA

Parafia Brzozowa chociaż mała liczebnie, gdyż tworzy ją zaledwie ok. 900 wiernych, jest tradycyjnie bardzo pobożna. Może dlatego, że są to ludzie ciężko pracujący na roli i wyznający zasadę: „Bez Boga ani do proga". Cechuje ich wielki szacu­nek dla kapłaństwa, którego wyra­zem jest m. in. modlitwa za kapła­nów, misjonarzy, kraje misyjne i o nowe powołania kapłańskie, za­konne i misyjne.

 W istniejące Róże Żywego Ró­żańca, a jest ich 11, bez żadnego problemu udało się zaszczepić du­cha misyjnego, wyrażającego się w modlitwie w intencjach misyj­nych papieża oraz Kościoła, a tak­że w ofiarności, tzn. symbolicznej „bułce" składanej przy okazji zmiany tajemnic różańcowych na fundusz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW) i Diece­zjalnego Dzieła Misyjnego (DDM). Świadomość obowiązku misyjnej współpracy Róż Różańcowych, których rodowód, jak wiemy, jest misyjny, rozbudzona została po udziale niektórych ich członków w dniach formacji misyjnej, które odbywają się w diecezjalnym Do­mu Formacji Misyjnej w Czchowie. Okazją do misyjnej animacji i współpracy są celebrowane w każ­dy I Piątek miesiąca nabożeństwa misyjne. Nie bez znaczenia pozo­staje też kolportaż prasy misyjnej. Czasopismo „Misje Dzisiaj" w ilo­ści 10 egzemplarzy trafia do po­szczególnych Róż, gdzie jest czyta­ne i przekazywane kolejnym osobom. Wszystko to wpływa na coraz większą świadomość misyjną, która wyzwala pragnienie misyjnej współpracy.

Bardzo ważne zadanie w chrze­ścijańskim wychowaniu najmłod­szych parafian spełnia istniejące od 2000 roku Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD), zrzeszające około 60 dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Prenumerata 15 egzemplarzy „Świata Mi­syjnego", czasopisma, które staje się lekturą dla wszystkich, pomaga w ich formacji i otwarciu na sprawy misji. Dzieci te tworzą również Róże Żywego Różańca i każde­go miesiąca składają drobne ofiary zaoszczędzone ze swojego kieszonkowego, przeznaczając je dla dzieci z krajów misyjnych w ramach funduszu PDMD.

Dużą pomocą w krzewieniu ducha misyjnego jest bardzo dobra współpraca szkoły z parafią, co wyraża się m. in. w corocznym przygotowaniu dzieci do przed­sięwzięcia „kolędników misyjnych". Nauczyciele nie tyl­ko pomagają w nauczeniu dzieci odpowiednich tekstów, ale także w przygotowaniu strojów kolędniczych i co najważniejsze, sami jako opiekunowie idą z grupami do wszystkich domów w parafii.

Do rozpalenia ducha misyjnego przyczynił się także udział dzieci z parafii w Kongresie Misyjnym Dzieci na Jasnej Górze.

Innym wyrazem troski o misje, już od najmłod­szych lat, jest radosna i ofiarna pomoc dzieciom z kra­jów misyjnych przez dzieci pierwszokomunijne. Odpo­wiednia animacja na katechezach i w kościele sprawia, że już po I Komunii zgłaszają się bardzo licznie, wyra­żając chęć udziału w PDMD.

Taka misyjna świadomość i współpraca jest zasługą ks. proboszcza Stanisława Wojtasa, który jako dekanalny referent misyjny jest również animatorem misyjnej sprawy w dekanacie.                                         

                                                                                           (red.)

Odsłony: 909

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowany

Copyright © 2024 Parafia pw. św Mikołaja Biskupa w Brzozowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.